Έγκριση Αδειών από Διευθυντή Σχολείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.2648 τ.Β΄/7-10-2014, (Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ)  το οποίο επισυνάπτεται, δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β?) Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολείου, έχουν πλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐστανται, τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48 (κανονική), 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν.3528/2007 (26Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί η με αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ), στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Τέλος, σε ότι αφορά τις άδειες εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις στις Δ/νσεις Εκπ/σης και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω ρύθμιση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ (7-10-2014), οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να διαβιβαστούν στους οικείους Διευθυντές σχολείων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ


© 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ